Aktuality
Spoleènost Inteplast vás zve na veletrh FAKUMA 2018
(01/10/2018)

Inteplast se zúèastní veletrhu FAKUMA: Mezinárodní veletrh pro zpracování plastù.

Rádi vás uvítáme na našem stánku B4-4005, kde se mùžete dozvìdìt více o celém našem výrobním procesu a našich nejmodernìjších technologiích pro vývoj a výrobu plastových dílù.

Tak jako každý rok, pøi návštìvì na našem stánku, budete mít možnost získat více informací o našich zkušenostech a schopnostech, které vám pomohou pøi øešení nových výzev v oblasti automatizace. Pøedstavíme vám oblast manipulaèních a montážních systémù a flexibilní výrobní systém, jež v souèasné dobì patøí mezi nevìtší výzvy v hospodáøsky globalizovaném svìtì.

Pokud pracujete v automobilovém, domácím, zdravotnickém nebo farmaceutickém sektoru, nezmeškejte pøíležitost prodiskutovat progresivní metody v oblasti plastù na vašem trhu.

S naším týmem se mùžete setkat ve Friedrichshafen Exhibition Centre od 16. do 20.øíjna 2018.

Inteplast S.A.    Ctra. Camprodon km.2, 17813 Vall de Bianya    Tel. +34 972 29 30 03    info@inteplast.es    www.inteplast.es
Inteplast CZ.    Prumyslova 8, Verne Industrial Park, 43151 Klasterec nad Ohri    Tel. +34 972 29 30 03    info@inteplast.cz    www.inteplast.cz

We use web and third-party cookies to improve your user experience and our services by analysing your browsing on our website.

If you continue browsing, you accept the use of cookies. You can obtain more information about our Cookie Policy. Close